Δεν θέλω να πω ότι «σας τα ‘λεγα». Αλλά σας τα ‘λεγα :)

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης