Δίνει μέρισμα, παίρνει διαμέρισμα

800 800 Κωνσταντίνος Κυρανάκης