Οφείλουμε να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε.

526 526 Κωνσταντίνος Κυρανάκης