Εδώ που φτάσαμε, είτε κλείσει είτε δεν κλείσει η αξιολόγηση, η ζημιά έχει γίνει

150 150 Κωνσταντίνος Κυρανάκης